@keairalashae – Frankie

FRANKIE by Keaira LaShae choreographed by Dejan Tubic